Icon

icon_volume_80
icon_video_80
icon_time_80
icon_photo_80
icon_plus_80
icon_menu_80
icon_man_80
icon_mail_80
icon_location_80
icon_lock_80
icon_cross_80
icon_heart_80
icon_cmd_80
icon_checkmark_80
icon_checkround_80
icon_calendas_80
icon_settings_80
icon_eye_80
icon_bubble_80
icon_new_80